په خپله ژبه راڅخه پوښتنه وکړه.

په سلطانه کې د دعوت او إرشاد او لارښونو لپاره د همکارۍ دفتر

---

عبدالحليم محمد فاروق

الجوال: 0559757514

د خبرو ژبه غوره کړه