ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾಲ್ ಎಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸುಲ್ತಾನಾ

عمر أحمد أولال

ಒಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಉಳ್ಳಾಲ್

ಮೊಬೈಲ್: +966550248602

ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ